Pravidla soutěže Web roku 2011

Článek I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tento statut soutěže Web roku 2011 (dále jen Statut) upravuje a stanovuje pravidla soutěže Web roku 2011 (dále soutěž), podmínky účasti subjektů v soutěži, způsob rozhodování o vítězi soutěže a dalším ocenění soutěžících.

Vyhlašovatelem soutěže je společnost M E D I A T E L , spol. s r.o., se sídlem Thámova 137/16, 180 00 Praha 8 - Karlín, IČ: 26757052, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Oddíl C, Vložka 91721. Pořadatelem je komunikační agentura Bison & Rose s.r.o., se sídlem Praha 6-Břevnov, Bělohorská 33, IČ: 256 60 004, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem, Oddíl C, Vložka 58926 (dále jen Pořadatel). Posláním soutěže je podpora zkvalitnění internetových prezentací podnikatelů na území České republiky.

Soutěž bude v roce 2011 prezentována pod názvem Web roku 2011 a bude organizována ve dvou kategoriích – Firemní web roku 2011 a Živnostenský web roku 2011.

Článek II. - ÚČASTNÍK SOUTĚŽE

Účastníkem soutěže se automaticky stává každá fyzická a právnická osoba, která se účastní soutěže Vodafone Firma roku 2011 nebo Era Živnostník roku 2011 a zároveň má v přihlášce uvedenu internetovou adresu (název domény). Účastníkem soutěže se firma stává na základě souhlasu uděleného pořadateli agentuře Bison & Rose v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

Soutěže se nemohou zúčastnit ty fyzické a právnické osoby, jenž se profesionálně zabývají tvorbou a správou webových stránek, internetovým marketingem (SEO analýzou, PPC kampaněmi). 

Soutěžící bude zařazen do příslušného kraje podle registrovaného sídla společnosti v den podání přihlášky do soutěže.

Článek III. - PRŮBĚH SOUTĚŽE

Počátek soutěže je stanoven na 16. července 2011. Počínaje tímto dnem jsou do soutěže přihlášeny všechny právnické osoby a fyzické osoby podnikající na území České republiky, které vyplnily pravdivě a úplně vstupní formulář přihlášky soutěže Vodafone Firma roku 2011 nebo Era Živnostník roku 2011 a splňují kritéria pro účast v soutěži dle čl. II těchto pravidel.

Článek IV. - ODBORNÁ POROTA

Účastníky krajských kol soutěže posuzuje odborná porota složená ze zástupců společnosti
M E D I A T E L , spol. s r.o. v počtu minimálně 3 členů.

Účastníky finále soutěže posuzuje odborná porota složená ze zástupců společnosti M E D I A T E L , spol. s r.o. v počtu minimálně 3 členů.

Zpracování vstupních dat, hodnocení účastníků a jejich umístění v rámci krajského a finálového kola je plně v pravomoci porot a pořadatelské agentury Bison & Rose. Proti výsledkům hodnocení a rozhodnutí porot není možné podat odvolání, či se domáhat změny soudní cestou.

Článek V. - PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE

Přihlášení účastníků do soutěže probíhá automaticky na základě internetové adresy (názvu domény) uvedené v přihlášce do soutěže Vodafone Firma roku 2011  (Firemní web roku 2011) nebo Era Živnostník roku 2011 (Živnostenský web roku 2011).

V případě neuvedení internetové adresy (názvu domény) nebo zřejmém uvedení domény náležící jinému subjektu je pořadatel oprávněn vyřadit je z účasti na soutěži.

Článek VI. - HODNOCENÍ ÚČASTNÍKŮ SOUTĚŽE

Hodnocení účastníků soutěže probíhá v několika fázích.

Porovnávací fáze

Do první porovnávací fáze soutěže Web roku 2011 se kvalifikuje každá právnická nebo fyzická osoba, která splnila všechny podmínky pro účast v soutěži, jak jsou uvedeny v článku II., III. a V. tohoto statutu.
Pořadí účastníků v každé kategorii a každém kraji bude určeno po vypočtení celkového skóre jednotlivých účastníků. Pro určení celkového skóre budou sloužit následující ukazatele zjištěné na základě analýzy internetových stránek:

 • Design
 • Uživatelská přístupnost
 • Page rank, S rank, počet zpětných odkazů
 • Technické zpracování, architektura

Hodnocení v krajském kole soutěže

Do krajských kol soutěže postupuje v každém kraji 5 účastníků soutěže, kteří podle odborné poroty nejvíce vyhovovali prototypu kvalitní internetové stránky. Z těchto 5 účastníků zvolí odborná porota jednoho vítěze krajského kola. Odborná porota krajského kola potvrdí výsledek rozhodnutí podpisem každého z porotců na výsledkové listině. Výsledkové listiny budou uloženy u pořadatele soutěže.

Hodnocení ve finálovém kole soutěže

Do finálového kola postupují vítězové krajských kol v rámci každé kategorie, finále se tedy účastní celkem 14 soutěžících v každé kategorii. Pořadatel má právo vyzvat finalisty (případně jejich delegované zástupce) k osobní prezentaci před finálovou porotou. Setkání se uskuteční několik dnů před finálovým galavečerem. Každý z porotců napíše sám za sebe na výsledkový lístek jím zvolené pořadí soutěžících. Konečné pořadí určí součet na jednotlivých výsledkových lístcích (od nejmenšího do největšího). V případě rovnosti součtu je určujícím kritériem hlas předsedy poroty.Výsledková listina bude uložena u pořadatele soutěže.

Článek VII. - UDĚLOVANÉ CENY

Absolutní vítěz soutěže získává věcné ceny a titul Firemní web roku 2011 nebo Živnostenský web roku 2011.

V průběhu soutěže jsou v rámci jednotlivých krajských kol udělována ocenění nejlepším podnikatelským subjektům v krajích. Účastníci získávají titul:

 • Firemní web roku 2011 Hlavního města Prahy 
 • Firemní web roku 2011 Jihočeského kraje 
 • Firemní web roku 2011 Jihomoravského kraje 
 • Firemní web roku 2011 Karlovarského kraje 
 • Firemní web roku 2011 Kraje Vysočina 
 • Firemní web roku 2011 Královéhradeckého kraje 
 • Firemní web roku 2011 Libereckého kraje 
 • Firemní web roku 2011 Moravskoslezského kraje 
 • Firemní web roku 2011 Olomouckého kraje 
 • Firemní web roku 2011 Pardubického kraje 
 • Firemní web roku 2011 Plzeňského kraje 
 • Firemní web roku 2011 Středočeského kraje 
 • Firemní web roku 2011 Ústeckého kraje 
 • Firemní web roku 2011 Zlínského kraje
   
 • Živnostenský web roku 2011 Hlavního města Prahy 
 • Živnostenský web roku 2011 Jihočeského kraje 
 • Živnostenský web roku 2011 Jihomoravského kraje 
 • Živnostenský web roku 2011 Karlovarského kraje 
 • Živnostenský web roku 2011 Kraje Vysočina 
 • Živnostenský web roku 2011 Královéhradeckého kraje 
 • Živnostenský web roku 2011 Libereckého kraje 
 • Živnostenský web roku 2011 Moravskoslezského kraje 
 • Živnostenský web roku 2011 Olomouckého kraje 
 • Živnostenský web roku 2011 Pardubického kraje 
 • Živnostenský web roku 2011 Plzeňského kraje 
 • Živnostenský web roku 2011 Středočeského kraje 
 • Živnostenský web roku 2011 Ústeckého kraje 
 • Živnostenský web roku 2011 Zlínského kraje

Věcné ceny:

Krajští vítězové soutěže v kategorii Živnostenský web roku 2011 a Firemní web roku 2011 získají internetový marketing na míru v hodnotě 20 000 Kč.
Absolutní vítězové soutěže v kategorii Živnostenský web roku 2011 a Firemní webu roku 2011 navíc obdrží iPad.
Ceny budou předány po dohodě s vítězi nejpozději do půl roku od finálového galavečera.

Pořadatel a vyhlašovatel si vyhrazují právo na udělení výjimečných cen a zvláštních uznání.

Článek VIII. - KONTAKTNÍ ÚDAJE

Veškerou korespondenci a komunikaci prosím směřujte na adresu pořadatele.

Korespondenční adresa pořadatele:
Bison & Rose, s.r.o.
Ovenecká 9, 170 00 Praha 7 – Letná

Ostatní kontaktní údaje:

tel.: +420 233 014 080, fax: +420 233 352 591
e-mail: info@firmaroku.cz
internet: www.firmaroku.cz

Článek IX. - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Veškeré otázky tímto Statutem neupravené nebo nepředvídané budou řešeny s konečnou platností pořadatelem.

Pořadatel je povinen počínat si tak, aby byl zachován charakter soutěže a dobré mravy.

Pořadatel je oprávněn i v průběhu soutěže tento Statut vhodně a dle aktuálních potřeb doplnit či modifikovat. Tato skutečnost bude dána na vědomí zveřejněním aktuálního znění Statutu na internetových stránkách projektu.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo změnit ceny poskytované vítězům soutěže.

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž před jejím začátkem či v průběhu zrušit bez udání důvodů a bez náhrady. Na účast v soutěži a výhru v soutěži není právní nárok.

Proti rozhodnutí odborné poroty a pořadatele se není možné odvolat ani se domáhat změny soudní cestou.

Výlohy spojené s účastí v soutěži nese, pokud není dohodnuto jinak, účastník.

Účastí v soutěži Vodafone Firma roku 2011 nebo v soutěži Era Živnostník roku 2011 (tj. vyplněním a odesláním registračního formuláře k účasti v příslušné soutěži) dává účastník soutěže pořadateli agentuře Bison & Rose s.r.o., a společnosti M E D I A T E L , spol. s r.o. v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, souhlas se zpracováním a užitím všech jím poskytnutých údajů, zejména pak jména, příjmení, obchodní firmy, adresy, telefonních čísel, emailu pro obchodní a marketingové účely a nabízení zboží či služeb, zejména formou obchodních sdělení ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Pořadatel je oprávněn poskytnout tyto údaje obchodním partnerům soutěže k reklamním a marketingovým účelům, a to i za účelem zasílání obchodních sdělení ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 5 let.

Účastník poskytuje své údaje dobrovolně a má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele, případně sídla společnosti M E D I A T E L , spol. s r.o. Účastník má v souladu § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů právo na přístup k osobním údajům, požádat o vysvětlení a případně odstranění vzniklého stavu, zejména provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho údajů.

Účastník soutěže souhlasí a zavazuje se, že se bude v případě účasti ve finálovém kole soutěže či výhry účastnit marketingových či obdobných akcí pořadatele a vyhlašovatele této soutěže, eventuálně dalších partnerů. Účastník soutěže rovněž registrací potvrzuje, že souhlasí s prezentací jeho osoby, prostřednictvím jeho jména a příjmení, obchodní firmy, obchodního jména, sídla, jeho obrazových nebo zvukových snímků, případně jiných projevů osobní povahy v souvislosti s marketingovými akcemi společnosti M E D I A T E L , spol. s r.o. a prezentací výsledků soutěže, případně, že tento souhlas zajistil od osob oprávněných za něho nebo jeho jménem jednat.

Vyplněním a odesláním registračního formuláře k účasti v soutěži Vodafone Firma roku 2011 nebo v soutěži Era Živnostník roku 2011 vyjadřuje účastník souhlas s tímto statutem a zavazuje se plnit všechna jeho ustanovení.

25.08.2011 Aktuálně

Odborná porota se již pustila do pečlivého hodnocení živnostenských a firemních webů. Protože se letos do soutěže Vodafone Firma roku 2011 a Era Živnostník roku 2011 přihlásilo celkem přes 5 000 podnikatelských subjektů, představuje hodnocení webů zevrubnou mravenčí práci. První krajští vítězové budou známi již v prvním zářijovém týdnu, kdy naplno vypuknou regionální kola soutěží Vodafone Firma roku 2011 a Era Živnostník roku 2011, kterých je Web roku 2011 partnerskou soutěží.